Reklama


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

statutokla Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 kwietnia 2016 12:56

S T A T U T

 

Ostrołęckiego  Klubu  Lekkiej  Atletyki

 

Rozdział  1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 

§ 1

Ostrołęcki  Klub  Lekkiej  Atletyki , zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zrzeszającym uczniów szkół, młodzież pracującą i  sympatyków.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest miasto i powiat Ostrołęka.

§ 3

Siedziba Klubu jest Miasto Ostrołęka.

 

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 5

Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie  oraz własnym statutem.

 

§ 6

Klub jest członkiem  Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i może zrzeszać się w innych organizacjach, stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń kultury fizycznej.

 

§ 7

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział  2

Cele i zadania Klubu i sposób ich realizacji

 

§ 8

Celem  Klubu  jest :

1/ organizowanie  i  szkolenie  zawodników  w  celu  wszechstronnego  rozwoju  ich  sprawności  fizycznej  i  umysłowej,

2/ prowadzenie  działalności  wychowawczej  i  sprawowanie  stałej  opieki w  zakresie  przestrzegania  przez  zawodników,  trenerów  i  działaczy  dobrych obyczajów  sportowych  oraz  współżycia  społecznego,

3/ uczestniczenie  w  imprezach  sportowych  organizowanych  na  obszarze działania  Klubu  i  poza  nim  zgodnie  z  kalendarzem  imprez  Klubu,  OZLA i  PZLA,

4/ organizowanie imprez sportowych, inicjowanie i prowadzenie działalności propagandowej  oraz  informacyjnej,

5/organizowanie  sportowych obozów  szkoleniowych,

6/ochrona  i  promocja zdrowia,

7/przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,

8/ promowanie  Miasta  Ostrołęki,

9/ prowadzenie  działań  zmierzających  do  wyeliminowania  niedozwolonego dopingu

w  lekkiej  atletyce  zgodnie  z  przepisami   IAAF.

 

Klub  będzie  swe  cele realizował poprzez formy  działalności ;

1/ Nieodpłatnej :

- Uczestniczenie  w  imprezach  sportowych organizowanych  na  obszarze działania

Klubu  i  poza  nim  zgodnie  z  kalendarzem  imprez  Klubu,  OZLA i  PZLA.

-  Organizowanie  i  szkolenie  zawodników  w  celu  wszechstronnego  rozwoju  ich

sprawności  fizycznej  i  umysłowej.

-  Organizowanie  sportowych obozów  szkoleniowych.

-  Organizowanie kadry trenerskiej i instruktorskiej w Klubie.

-  Reprezentowanie  Miasta  Ostrołęki w zawodach sportowych na terenie województwa

i kraju.

- Współdziałanie z  innymi  klubami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz jednostkami

samorządu  terytorialnego.

- Organizowanie  działalności sportowej  ze szczególnym  uwzględnieniem  funkcji

Zdrowotnych.

- Podejmowanie  wszelkich  innych  dozwolonych  prawem  działań służących realizacji

celów  statutowych.

2/ Odpłatnych :

- Uczestniczenie  w  imprezach  sportowych organizowanych  na  obszarze działania

Klubu  i  poza  nim  zgodnie  z  kalendarzem  imprez  Klubu,  OZLA i  PZL

- Organizowanie  i  szkolenie  zawodników  w  celu  wszechstronnego  rozwoju  ich

sprawności  fizycznej  i  umysłowej.

- Organizowanie  sportowych obozów  szkoleniowych.

- Organizowanie  działalności sportowej  ze szczególnym  uwzględnieniem  funkcji

Zdrowotnych.

- Organizowanie kadry trenerskiej i instruktorskiej w Klubie.

 

 

§ 9

Klub  realizuje  swoje  zadania  statutowe  we  współdziałaniu  z  władzami samorządowymi  i  sportowymi, okręgowym  i  Polskim  Związkiem  Lekkiej Atletyki.

 

§ 10

Klub  opiera  swą  działalność  przede  wszystkim  na  pracy  społecznej swoich  członków

i  działaczy.

 

Rozdział  3

Członkowie, ich  prawa  i  obowiązki

 

§ 11

Członkowie  Klubu  dzielą  się  na :

1/  zwyczajnych

2/  honorowych

2/  wspierających

§ 12

1/Członkami  zwyczajnymi  Klubu  mogą  zostać  uczniowie  szkół, młodzież  pracująca,  rodzice,  nauczyciele,  którzy  złożą  pisemną  deklarację,  zapłacą  wpisowe  i  zostaną  przyjęci  przez  Zarząd  Klubu.

2/ Małoletni  mogą być członkami Klubu za zgodą  przedstawicieli ustawowych.

 

§ 13

Członkowie  zwyczajni  mają  prawo  do :

1/ uczestnictwa  w  Walnych  Zebraniach  Klubu  z  biernym  i  czynnym   prawem  wyborczym  z  ograniczeniami  określonymi  w  art.3  ust.2  i 3  ustawy  „Prawo  o  stowarzyszeniach”

2/ zgłaszania  propozycji  i  wniosków  wobec  władz  Klubu 3/ uczestnictwa  w  zawodach

i  imprezach  sportowych  organizowanych  przez  Klub

4/ korzystania  z  wszelkich  urządzeń  Klubu  na  zasadach  określonych  przez  Zarząd  Klubu

5/ Korzystania  z  innych  uprawnień  określonych  przez  Zarząd  Klubu.

 

§ 14

1. Godność członka honorowego klubu nadaje i pozbawia jej Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Klubu, osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju lekkiej atletyki.

2. W uznaniu wkładu pracy na rzecz Ostrołęckiego Klubu, Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Klubu   może nadać osobie fizycznej godność prezesa lub członka honorowego Klubu .

3. Członkowie honorowi Klubu oraz prezesi honorowi klubu  mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Klubu  oraz do uczestniczenia z głosem doradczym w

Zjazdach Klubu. .

 

§ 15

Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne ,które  popierają  cele  klubu, zostaną  przyjęci  przez  Zarząd  i  zadeklarują pomoc  materialno – finansową  dla  Klubu.

Członkowie  wspierający  mają  prawo  do :

1/ uczestniczenia  bezpośrednio  lub  poprzez  swoich  delegatów  w  Walnych  Zebraniach  klubu,

2/ zgłaszania  wniosków  i  propozycji  wobec  władz  Klubu,

3/ korzystania  z  innych  uprawnień  określonych  przez  Zarząd  Klubu.

 

 

 

 

 

§ 16

Do  obowiązków  członków  Klubu  należy  :

1/ brania  czynnego  udziału  w  działalności  Klubu

2/ przestrzeganie  postanowień  statutu  i  uchwał  władz  Klubu

3/ godne  reprezentowanie  barw  Klubu

4/ płacenie  składek  na  zasadach  ustalonych  przez  Walne  Zebranie  Klubu.

 

§ 17

Członkostwo  w  Klubie  ustaje  poprzez :

1/ dobrowolne  wystąpienie  zgłoszone  na  piśmie  do  Zarządu

2/ skreślenie  z  listy  członków  uchwałą  Zarządu  w  przypadku :

a/ dobrowolne  wystąpienie  zgłoszone  na  piśmie  do  Zarządu

b/ nie  branie  udziału  w  działalności  statutowej  przez  okres  6  miesięcy

c/ działania  na  szkodę  Klubu

 

Rozdział  4

Władze  Klubu

 

§ 18

1.Władzami  Klubu   są :

1/ Walne  Zebranie  Klubu

2/ Zarząd

3/ Komisja  Rewizyjna

2.Kadencja  trwa  4  lata. Wybór  władz  następuje  w  tajnym  głosowaniu  lub  jawnym  w  zależności  od  decyzji  Walnego  Zebrania  klubu.

3. Uchwały  wszystkich  władz  klubu  zapadają  większością  głosów  o  ile  postanowienia  statutu  nie  stanowią  inaczej.

 

 

§ 19

1.Walne  Zebranie  Klubu  jest  najwyższą  władzą  Klubu  i  może  być   zwyczajne

i  nadzwyczajne.

2.Walne  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  zwoływane jest  przez  Zarząd   raz  na  cztery  lata.

3.Walne  Zebranie  Sprawozdawcze  zwoływane jest  przez  Zarząd  raz  na  rok.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu  zwoływane  jest  przez  Zarząd Klubu :

1/ z  własnej  inicjatywy

2/ na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej

3/ na  wniosek  1/3  ogółu  członków.

5.Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Klubu  odbywa  się  nie  później  niż  w  ciągu  miesiąca  od   złożenia  wniosku  lub  podjęcia  uchwały  i  obraduje  nad  sprawami  dla  których  zostało  zwołane.

 

§ 20

1.Do  wyłącznej  kompetencji  Walnego  Zebrania  Klubu  należy :

1/ uchwalenie  programów  sportowej, organizacyjnej  i  finansowej działalności  Klubu

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej

3/ uchwalanie  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  absolutorium  dla  Zarządu Klubu

4/ wybór  i  odwoływanie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej

5/ podejmowania  uchwał  o  zmianie  statutu  lub  rozwiązania  Klubu

6/ ustalanie  wysokości  i  trybu  płacenia  składek  członkowskich

7/ rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  innych  spraw  wniesionych  pod  obrady Walnego  Zebrania  Klubu.

2.Walne  Zebranie  Klubu  jest  prawomocne  w  pierwszym  terminie  przy obecności co  najmniej  1/2  członków  uprawnionych  do  głosowania, a w drugim  terminie  bez  względu  na  liczbę  obecnych, o  ile  termin ten  był  podany  w  zawiadomieniu.

3.W  Walnym  Zebraniu  Klubu  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby zaproszone  przez  Zarząd.

 

§ 21

1.Zarząd  Klubu  składa  się  z  5-7  członków  wybranych  przez  Walne  Zebranie  Klubu, którzy  spośród  siebie  wybierają  Prezesa, Viceprezesa  i Sekretarza. O składzie ilościowym  w  danej  kadencji  decyduje  Walne  Zebranie  Klubu.

2.Zebrania  Zarządu  Klubu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb, jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał.

3.Do  ważności  uchwał  Zarządu  klubu  konieczna  jest  obecność  co najmniej  ½  liczby  członków  Zarządu, w  tym  Prezesa  lub  Viceprezesa.

4.W okresie  pomiędzy  posiedzeniami  Zarządu  jego  uprawnienia  przysługują  Prezesowi  działającemu  wspólnie  z  Viceprezesem  i  Sekretarzem.

 

§ 22

Do  zadań  Zarządu  Klubu  należy  kierowanie  bieżącą  działalnością w  okresach pomiędzy  Walnymi  Zebraniami  Klubu  a  w  szczególności :

1/ reprezentowanie  Klubu  na  zewnątrz  i  działanie  w  jego  imieniu

2/ wykonywanie  uchwał  Walnego  Zebrania  Klubu

3/ uchwalanie  okresowych  planów  działania  i  preliminarzy  budżetowych

4/ powoływanie  i  rozwiązywanie  komisji  problemowych

5/ przyjmowanie  i  skreślanie  członków

6/ zarządzanie  majątkiem  i  funduszami  Klubu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

7/ składanie  sprawozdań  z  działalności  Klubu

 

§ 23

1.Członek  Zarządu  Klubu  może  być  zawieszony  w  czynnościach  lub  odwołany  ze  składu  Zarządu, jeżeli  nie  wykonuje  przyjętych  obowiązków,  działa  niezgodnie  ze  statutem  bądź  w  inny  sposób  zawiódł  zaufanie  członków  Klubu.

2.Uchałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  lub  odwołaniu  członka  Zarządu  podejmuje  Zarząd  większością  2/3 głosów   przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

3.Usuniety  lub  zawieszony  członek  Zarządu  ma  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Klubu  w  ciągu  30  dni  od  podjęcia  uchwały o usunięciu  lub  zawieszeniu.

 

 

§  24

1.Komisja  Rewizyjna  jest  organem  kontrolującym  całokształt  działalności  Klubu.

2.Komisja  rewizyjna  składa  się  z  3  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie  Klubu.

3.Komisja  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  i  Sekretarza.

4.Komisja  Rewizyjna  działa  w  oparciu  o  regulamin  zatwierdzony  przez  Walne  Zebranie  Klubu.

5.Do  czynności  Komisji  Rewizyjnej  należy :

1/ przeprowadzanie  okresowych  kontroli  działalności  statutowej i  finansowej  Klubu,

2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych  stwierdzenia  uchybień  w  działalności,     określenie  terminów  oraz  sposobów  ich  usunięcia,

3/ składanie  sprawozdań  z  całokształtu  swej  działalności  na  Walnym Zebraniu  Klubu  oraz  stawianie  wniosku  o  udzielenie  lub  odmowę udzielenia  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi,

4/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień

i  przedsięwzięć  Zarządu  jeżeli  Komisja  dojdzie do  wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości  w działaniu  Klubu,

5/ wystąpienie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania Klubu, względnie  z  wnioskiem  o  zwołanie  posiedzenia  Zarządu w  przypadkach  stwierdzenia  niezgodnych  z  prawem  lub  statutem  działań  Zarządu, bądź  istotnymi  interesami  Klubu.

 

§ 25

1.Członek  Komisji  Rewizyjnej  może  być  zawieszony  w  czynnościach  lub  odwołany  z  jej  składu, jeżeli  nie  wykonuje  przyjętych   obowiązków, działa  niezgodnie  ze  statutem, bądź  w  inny  sposób  zawiódł  zaufanie członków  Klubu.

2.Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  lub  odwołaniu  z  Komisji Rewizyjnej  podejmuje  Komisja  Rewizyjna  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

3.Odwołany  lub  zawieszony  członek  Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo odwołać  się  do  Walnego  Zebrania  Klubu  w  terminie  30 dni  od  podjęcia  uchwały  o  odwołaniu  lub  zawieszeniu.

4.W  przypadku  powstania  wakatu  w  Zarządzie  lub  Komisji  Rewizyjnej – władzom  tym  przysługuje  prawo  dokooptowania  nowych  członków  spośród  członków  Klubu. Liczba  osób dokooptowanych   nie  może   przekroczyć  1/3 pochodzących  z  wyboru.

 

§ 26

1.Za  aktywny  udział  w  realizacji  zadań  Klubu przyznawane  są  wyróżnienia  i  nagrody.

2.Zasady  oraz  tryb  przyznawania  wyróżnień  i  nagród  określa  regulamin  uchwalony  przez  zarząd  Klubu.

 

 

 

Rozdział  5

Wyróżnienia  i  kary

 

 

§ 27

1.W  razie  naruszenia  postanowień  statutu  lub  uchwał  Klubu – Zarządowi przysługuje, zgodnie  z  regulaminem  zatwierdzonym  przez  Walne  Zebranie Klubu  prawo  wymierzania  następujących  kar :

1/ upomnienia

2/ nagany

3/ zawieszenia  w  prawach  członka  na  okres  12  miesięcy

4/ wykluczenia

2.Od  uchwały  Zarządu  o  ukaraniu,  członkowi  klubu  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Klubu   w  terminie  30  dni.

3.Uchwała  Walnego  Zebrania  Klubu  o  ukaraniu  jest  ostateczna.

 

Rozdział  6

Majątek  i  fundusze  Klubu

 

§ 28

1.Na  majątek  Klubu  składają  się  nieruchomości, ruchomości  oraz  fundusze.

2.Na  fundusze  Klubu  składają  się :

1/ składki  członkowskie

2/ darowizny  i  zapisy

3/ dotacje  na  zadania  zlecone  przez  samorząd   terytorialny

4/ dotacje  na  zadania  państwowe  z  zakresu  kultury  fizycznej  zlecane  Klubowi

5/ dochody  z  majątku

6/ inne  wpływy

§ 29

Dla  ważności  oświadczeń  w  zakresie  praw  podejmowania  zobowiązań majątkowych  oraz  udzielania  pełnomocnictw, wymagane  są  podpisy  dwóch osób  spośród  następujących : Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

Rozdział  7

Zmiana  statutu  i  rozwiązanie  się  Klubu

 

§ 30

Zmiany  statutu  Klubu  wymagają  uchwały Walnego  Zebrania  Klubu Podjętej większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy uprawnionych  do  głosowania.

§ 31

Rozwiązanie  się  Klubu  może  nastąpić  na  podstawie  uchwały  Walnego Zebrania  Klubu  podjętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

§  32

Uchwała  o  rozwiązaniu  się  Klubu  określa  tryb  likwidacji  oraz  cel  na  jaki ma  być  przeznaczony  majątek.

 

SponsorzyUM Ostrołęka

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej AtletykiMazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

x